آدرس:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، طبقه سوم آموزشی، دبیرخانه کنگره ملی قرآن و علوم انسانی
تلفن:
025-327110251
ارسال ایمیل
اختیاری