پتہ:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، طبقه سوم آموزشی، دبیرخانه کنگره ملی قرآن و علوم انسانی
فون:
025-327110251
Send an Email
(اختیاری)